NIGAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022–2023

Denna hållbarhetsrapport är en del av förvaltningsberättelsen för AB Nigab. Hållbarhetsrapporten avser samma räkenskapsår som årsredovisningen, 2022-05-01 – 2023-04-30.

Som leverantör till Systembolaget har Nigab signerat Amfori BSCI’s Uppförandekod och arbetar kontinuerligt med att implementera den både i den egna verksamheten och i våra leverantörers. Alla våra producenter i det fasta sortimentet på Systembolaget har nu signerat koden och arbetar utifrån den.

Miljö

Vår miljöpåverkan är till största delen kopplad till våra producenter där odlingen av druvor ofta tar stora resurser i anspråk. Många produkter kräver stora landområden och mycket vatten och energi för att kunna utvecklas ordentligt. Vi försöker från vårt håll uppmuntra till investeringar hos producenterna som leder till minskad miljöpåverkan. Våra produktchefer har kontinuerlig dialog med producenterna för att på bästa sätt leda arbetet framåt och visa Nigabs intresse i utveckling.

I Nigabs egen verksamhet är miljöpåverkan till stor del kopplad till transporter. Vi arbetar kontinuerligt med att få samtliga transporter välplanerade samt att de alltid ska köras så fullastade som möjligt. Vi arbetar också med att prioritera användandet av tåg och båttransporter framför annan transport. Nigab har under de senaste åren deltagit i Systembolagets/SVL:s Klimatinitiativ där vi har kartlagt vårt koldioxid-avtryck, både vad gäller in- och utfrakter. Detta för att kunna jämföra vår utveckling över tid och även gentemot resten av branschen.

Vi försöker med hjälp av våra producenter att öka andelen ekologiska produkter så mycket som möjligt och under året har 25 av våra drygt 40 producenter en eller flera ekologiska produkter i sin portfölj och antalet växer årligen.

Nigab är sedan maj 2019 Eko-certifierade enligt (EG) nr 834/2007 för import, införsel och försäljning av ekologiska produkter. Detta för att inte bryta kedjan för de ekologiska produkternas väg till konsumenten.

I vår miljöpolicy beskrivs arbetet för att minska vår egen miljöpåverkan. Vi strävar efter att tillsammans med våra producenter minska förpackningsmaterialet och att återanvända material i möjligaste mån.

Sociala förhållanden och personal

I vår jämställdhetspolicy framgår att alla skall behandlas lika och kontinuerligt görs kartläggning och analys för att sätta mål och skapa handlingsplaner inför framtiden.

Nigabs fast anställda personal har årligen åtminstone två utvecklings-/målsamtal med sin närmaste chef. All personal har även tillgång till friskvårdsbidrag och möjlighet att själva anpassa sina arbetsplatser ergonomiskt. Företagshälsovård finns tillgänglig för personalen med möjlighet till anonym hälsoundersökning vartannat år.

Under 2022/2023 hade Nigab 1,42% sjukfrånvaro satt i relation till det totala antalet arbetade timmar. Personalomsättningen är fortsatt mycket låg.

Genom vår uppförandekod har vi under åren försökt att öka intresset bland den egna personalen för hållbarhetsfrågor och detta arbete har även riktats ut mot våra leverantörer för att säkerställa att vi som importörer inte tolererar några sociala-/arbetsrelaterade missförhållanden, detta även i linje med United Nations Guiding Principles tre pelare; att Skydda, Respektera och Åtgärda

Mänskliga rättigheter & Anti-korruption

Nigab skall bedriva sin verksamhet i full enlighet med gällande lagstiftning och regler som främjar fri handel och konkurrens. I vår Anti-korruptions policy framgår tydligt att det inte är tillåtet för Nigabs personal att lämna eller ta emot betalningar, gåvor eller andra ersättningar oavsett form som kan påverka, eller uppfattas kunna påverka, objektiviteten vid affärsbeslut.

Vi håller även på att säkra goda villkor i våra leverantörskedjor genom att ca 85% av våra producenter har skrivit under Amfori BSCI:s Terms of Implementation och Code of Conduct. Dessa dokument grundar sig bland annat på riktlinjer från Universal Declaration of Human Rights, the Children’s Rights and Business Principles, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD Guidelines, UN Global Compact, and International Labour Organization (ILO).

Nigab har via Systembolagets Hållbarhetsplattform slutfört vårt arbete med att kartlägga leverantörskedjan hos de producenter som vi saluför artiklar för i det fasta sortimentet. Detta för att vi bättre skall kunna förstå varifrån våra produkter kommer och kunna spåra ursprunget ända ner till odlarna. De flesta producenter och odlare har här fyllt i frågeformulär angående bl a korruption, arbetstider och tvångsarbete vilket ger oss en bättre förståelse och visibilitet för de svårigheter som kan finnas i olika områden av världen.

Nigab arbetar kontinuerligt med riskanalyser av nya affärskontakter för att minimera risker med för oss okända leverantörer. Vi har blivit certifierade enligt IP Livsmedel vilket gör att vi varje år går igenom våra befintliga leverantörer och ber dem göra en egen riskanalys för att kunna se om det finns några riskområden.